Postavke kolačića

Naša stranica koristi kolačiće

Neki od njih du neophodni za ispravan rad stranice, dok neke možete ugasiti u postavkama.

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda strukturnifondovi.hr europski-fondovi.eu/konkurentnost-i-kohezija
Fondovi loga

Projekt CGO Biljane Donje

O centru

Centar predstavlja visoko kvalitetnu i najsigurniju alternativu postojećim odlagalištima jer je predviđena mehaničko-biološka obrada miješanog komunalnog otpada po najvećim europskim standardima, a uz to će se vršiti i obrada građevnog otpada. Uz sve to, u Centru će biti pripremljeni prostori za prikupljanje i skladištenje ostalih vrsta otpada.

Centar za gospodarenje otpadom ne rješava samo jednu vrstu otpada, nego i sve frakcije neopasnog otpada i pojedine frakcije „opasnog“ otpada iz kućanstva (baterije, lakovi, boje, akumulatori itd.) manjih količina.

CGO Biljane Donje

Razdoblje provedbe Projekta

Razdoblje provedbe Projekta je od 31. srpnja 2015. godine do dana završetka svih projektnih aktivnosti, odnosno do dana završetka svih sekundarnih ugovora po ovom Projektu, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Financiranje projekta

Projekt Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje se sufinancira sredstvima EU u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, investicijski prioritet 6i – Ulaganje u sektor otpada, kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.


 • BESPOVRATNA SREDSTVA IZ KOHEZIJSKOG FONDA (OPKK 2014. – 2020.)
  u maksimalnom iznosu do 370.816.907,39 kuna (76,265%)
 • NACIONALNI UDIO
  (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) u maksimalnom iznosu do 66.782.031,42 kuna (13,735%)
 • LOKALNI UDIO
  (Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija) u iznosu od 48.621.792,08 kuna (10%)

MBO postrojenje

Koncept mehaničko-biološke obrade otpada razvio se kao posljedica nastojanja da se reducira količina biorazgradivog otpada koji se do sada obično odlagao u odlagalištima otpada te da se sustavom automatske separacije omogući povrat korisnih sirovina iz otpada.

Ulazni materijal u postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada predstavlja miješani komunalni otpad, preostao nakon primarne selekcije ukupno proizvedenog miješanog komunalnog otpada, dio zaprimljene količine neopasnog proizvodnog otpada te prikupljeni otpad iz vrtova i parkova. Ovaj se otpad, pri prijemu u MBO postrojenje, ovisno o vrsti, ubacuje u jednu od predviđenih namjenskih prihvatnih prostora – jama.

MBO postrojenje

Predviđeni izlazni produkti procesa mehaničko-biološke obrade:

 • inertizirana biostabilizirana izlazna frakcija – „biostabilat”
 • goriva izlazna frakcija – gorivo iz otpada (GIO/SRF )
 • oporabljivi otpad (metali)
 • kompost
 • isparena voda (vodena para)
 • otpadna tehnološka (procjedna) voda

Danas je u svijetu razvijen i u praksi iskušan veći broj različitih varijantnih rješenja mehaničko-biološke obrade pa se pod tim pojmom podrazumijevaju postrojenja s međusobno značajno različitim tehnološkim rješenjima, tehničkoj opremljenosti i uvjetima rada. Tehnologija mehaničko-biološke obrade otpada u osnovi obuhvaća dva ključna procesa – mehaničku i biološku obradu otpada.

Mehanička obrada

Mehanička obrada otpada se odnosi na postupke usitnjavanja i paletizacije, drobljenja i mljevenja te prosijavanja, ali i druge metode mehaničke separacije zaprimljenog otpadnog materijala (npr. separacija uslijed djelovanja elektromagnetskih sila).

Biološka obrada

Biološka obrada otpada sastoji se od postupaka biosušenja, biostabilizacije, kompostiranja te aerobne ili anaerobne razgradnje.